Exedo - Webdesign Bleiswijk
Listen

Our terms and conditions are only available in dutch

Algemene voorwaarden

1. Aanbieding and overeenkomst

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen and overeenkomsten waarbij Exedo goederen en/of diensten aan een klant levert. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen geldig indien and voor zover die door Exedo zijn aanvaard and die aanvaarding door Exedo schriftelijk is bevestigd.
1.2 Aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij anders is aangegeven. Exedo kan een aspirant-klant zonder opgave van redenen weigeren. De klant staat in voor de juistheid and volledigheid van de aan Exedo opgegeven specificaties and eisen and andere gegevens waarop Exedo de aanbieding baseert.
1.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat Exedo een aan een aspirant-klant toegezonden aanvraagformulier of overeenkomst volledig ingevuld and ondertekend retour ontvangt. Na aanvaarding door de klant is onmiddellijke herroeping door Exedo mogelijk, zonder opgave van redenen.
1.4 Toepasselijkheid van inkoop - of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.5 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt blijven de overige bepalingen volledig van kracht. Exedo is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen.

2. Prijs and betaling

2.1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) and andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.
2.2 Bij een periodieke betalingsverplichting is Exedo gerechtigd de hoogte van de tarieven aan te passen. Aanpassingen worden uiterlijk twee maanden voordat zij van kracht worden bekendgemaakt. Indien de klant niet akkoord gaat met die wijziging is hij gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum waarop de aanpassing in werking treedt middels een schriftelijk bericht aan Exedo binnen dertig (30) dagen na bekendmaking.
2.3 Facturen dienen te worden voldaan binnen veertien (14) dagen na factuurdatum tenzij anders overeengekomen. De klant is niet gerechtigd tot verrekening of opschorting van een betaling.
2.4 Bij betaling later dan veertien dagen is de klant van rechtswege in verzuim and zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd. Indien de klant na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Exedo de vordering uit handen geven, in welk geval de klant naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke and buitengerechtelijke kosten. Tevens is Exedo gerechtigd tot opschorting van haar dienstverlening, opheffen van domeinnamen and afsluiting van de klant van het netwerk totdat alle facturen plus rente and kosten zijn voldaan.
2.5 Indien de klant in gebreke blijft bij de aanlevering van teksten, grafische elementen etc. bij het ontwikkelen van een website waardoor deze niet kan worden opgeleverd op de afgesproken leverdatum, dan zal de klant worden gefactureerd voor het volledige bedrag na het verstrijken van deze datum.

3. Eigendoms- and gebruiksrechten, retentierecht, risico-overgang and naamsvermelding

3.1 Het auteursrecht van alle door Exedo ontwikkelde grafische uitingen (ontwerpen) en websites ligt volledig bij Exedo. Alle rechten voorbehouden. Er mogen geen ontwerpen of websites zonder uitdrukkelijke toestemming van Exedo worden gewijzigd, gekopieerd, verwijdert of aangepast worden. 
3.2 De klant geniet een niet-exclusieve gebruiksrechten op de webtools van Exedo. Onder webtools wordt verstaan de door Exedo geprogrammeerde scripts die door de klant gebruikt worden voor beheer van gegevens. Er wordt evenwel geen enkel eigendomsrecht of intellectueel eigendomsrecht overgedragen op de klant tenzij anders overeengekomen. Gebruiksrechten worden steeds aan de klant verleend of overgedragen onder voorwaarde dat de klant de overeengekomen vergoedingen tijdig and volledig betaalt.
3.3 Exedo kan de in het kader van de overeenkomst van de klant ontvangen zaken, gegevens, databestanden and resultaten van de dienstverlening onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat de klant alle aan Exedo verschuldigde bedragen heeft betaald.
3.4 Het risico van verlies, diefstal of beschadiging van zaken, programmatuur of gegevens die voorwerp zijn van de overeenkomst gaan over op de klant op het moment waarop deze in de feitelijke macht zijn gebracht van de klant.
3.5 Exedo is ten allen tijde gerechtigd om haar naam op de gerealiseerde grafische uitingen and websites te vermelden. De klant geeft bij voorbaat toestemming aan Exedo de gerealiseerde grafische uitingen and websites op te nemen in haar portfolio, tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4. Levering, duur, beëindiging van de overeenkomst

4.1 Levertijden worden opgegeven op grond van gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst bekend zijn. Exedo spant zich er voor in de overeengekomen levertijden te realiseren. Overschrijding van de levertijd levert geen verzuim op voor Exedo and is geen grond voor schadevergoeding of annulering van de opdracht.
4.2 Indien de overeenkomst betrekking heeft op periodieke diensten wordt de overeenkomst aangegaan voor de duur van twaalf (12) maanden. De overeenkomst wordt telkenmale verlengd met dezelfde termijn tenzij de klant of Exedo de overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van één maand tegen het einde van de overeengekomen periode.
4.3 Indien geen opzegtermijn is overeengekomen geldt een redelijke termijn.
4.4 Exedo is gerechtigd, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, hetzij de overeengekomen dienstverlening op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Exedo tot enige schadevergoeding is gehouden and onverminderd de Exedo verder toekomende rechten in de volgende gevallen:
- niet of niet tijdige nakoming door de klant van zijn verplichtingen uit de overeenkomst;
- doorgeven aan Exedo van valse of onjuiste persoonsgegevens of andere gegevens;
- faillissement van de klant of het aanvragen van surseance van betaling.
4.5 Bij tussentijdse beëindiging op één van de hiervoor genoemde gronden zijn de voor de resterende duur van de overeenkomst overeengekomen betalingsverplichtingen direct in het geheel opeisbaar.

5. Verplichtingen van de klant

5.1 De klant onthoudt zich ervan overige klanten of internetgebruikers te hinderen and schade toe te brengen aan het netwerk. De klant zal het netwerk niet gebruiken voor handelingen and gedragingen die in strijd zijn met wettelijke bepalingen of de overeenkomst.
5.2 De klant geeft toestemming aan Exedo zijn/haar persoonsgegevens op te nemen in de persoonsregistratie van Exedo die nodig is voor haar administratie and beheerstaken. De klant vrijwaart Exedo voor alle aanspraken van derden wegens een niet aan Exedo toe te rekenen schending van de Wet Bescherming Persoonsgegevens and /of andere wetgeving voor de verwerking van persoonsgegevens.
5.3 De klant garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Exedo van apparatuur, programmatuur, voor websites bestemd materiaal ( beeldmateriaal, tekst, muziek, domeinnamen, logo’s etc.) and databestanden. De klant vrijwaart Exedo tegen elke actie wegens inbreuk op enig recht van derden wegens dit beschikbaar stellen, gebruiken and bewerken.
5.4 Indien aannemelijk is dat op de website van de klant informatie staat of door de klant wordt verspreid die inbreuk maakt op rechten van derden of waardoor anderszins onrechtmatig of in strijd met een wettelijke bepaling wordt gehandeld is Exedo gerechtigd de klant de toegang tot haar systeem met directe ingang te ontzeggen and de onrechtmatige informatie te verwijderen. Exedo is in dat geval niet gehouden tot enige schadevergoeding.
5.5 De klant levert binnen vier weken na totstandkoming van de overeenkomst inzake webdesign de voor de internetsite benodigde teksten and grafische elementen digitaal aan bij Exedo, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

6. Verplichtingen Exedo

6.1 Exedo zal zich naar beste vermogen inspannen de overeengekomen diensten met zorg uit te voeren. Alle diensten van Exedo worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis tenzij and voorzover Exedo uitdrukkelijk een voldoende bepaalbaar resultaat heeft toegezegd. Afspraken betreffende een serviceniveau worden steeds slechts schriftelijk overeengekomen.
6.2 Exedo voldoet aan de voorschriften uit hoofde van de wetgeving voor de verwerking van persoonsgegevens daaronder begrepen krachtens de Wet Bescherming Persoonsgegevens voor zover van toepassing.
6.3 De account- and verkeersgegevens zijn slechts toegankelijk voor Exedo. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt tenzij Exedo hiertoe krachtens wet of rechterlijke uitspraak verplicht is.
6.4 Exedo zal bij een overeenkomst inzake ontwerp dit zo spoedig mogelijk na aanlevering van de benodigde materialen, als redelijkerwijs mogelijk is and in overleg met opdrachtgever, ontwerpen.
6.5 Exedo zal voldoende uitleg and instructie verstrekken bij de geleverde webtools als in 3.2 omschreven maar is niet gebonden aan het verstrekken van een technisch ontwerp vanwege geheimhouding van de door Exedo geprogrammeerde scripts, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

7. Apparatuur

7.1 Voor wat betreft apparatuur van derden die Exedo aan een klant levert zijn de voorwaarden van toepassing van die derde. Indien die voorwaarden geacht worden om welke reden ook niet van toepassing te zijn geldt het hierna in lid 2 bepaalde.
7.2 Exedo zal zich er naar beste vermogen voor inspannen eventuele materiaal - and fabricagefouten in geleverde apparatuur binnen redelijke termijn te doen herstellen mits die binnen een termijn van veertien (14) dagen na aflevering gedetailleerd omschreven schriftelijk zijn gemeld. Indien herstel niet mogelijk is of te lang gaat duren of tegen onevenredig hoge kosten is Exedo gerechtigd de apparatuur te vervangen. Dataconversie die noodzakelijk is als gevolg van herstel of vervanging valt buiten de verplichting van Exedo
7.3 Apparatuur van klanten die zich, om welke reden ook, op de locatie van Exedo bevindt blijft voor rekening and risico van de klant and dient door de klant te worden verzekerd tegen het risico van beschadiging of verlies.

8. Wijziging in dienst

8.1 Exedo is gerechtigd de technische eigenschappen van een dienst te wijzigen.
8.2 Exedo zal een wijziging schriftelijk aankondigen op een redelijke termijn tenzij dit in redelijkheid niet mogelijk is.

9. Aansprakelijkheid

9.1 De totale aansprakelijkheid van Exedo wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade and tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van minimaal een jaar wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar.
9.2 Aansprakelijkheid van Exedo voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van de klant, beschadiging of verlies van data, is uitgesloten.
9.3 De in 9.1 and 9.2 genoemde beperkingen komen te vervallen indien and voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Exedo
9.4 Aansprakelijkheid van Exedo wegens een toerekenbare tekortkoming ontstaat slechts indien de klant Exedo direct and deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt waarbij de klant Exedo een redelijke termijn geeft om de tekortkoming op te heffen and Exedo ook na die termijn in gebreke blijft.
9.5 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de klant de schade schriftelijk, zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen één (1) maand na het ontstaan ervan, bij Exedo meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Exedo vervalt door het enkele verloop van zes (6) maanden na het ontstaan van de vordering.

10. Overmacht

Exedo is niet gehouden tot het nakomen van de overeenkomst bij verhindering wegens overmacht. Onder overmacht wordt mede maar niet uitsluitend verstaan het niet of niet naar behoren of niet tijdig nakomen door derden van hun verplichtingen jegens Exedo and gebreken of storingen in door Exedo bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte zaken, diensten and programmatuur.

11. Toepasselijk recht and geschillen

11.1 Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
11.2 Ter zake van geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst is bij uitsluiting de rechtbank te Rotterdam bevoegd.